กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนกวรรณ รอดคุ้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษณ์ วาเพชร
ครูผู้ช่วย