กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภรัตน์ ทับนิล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ