กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ คงเฟื่อง
ครู คศ.2

นายวิรัตน์ แสนใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0