กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุทัยวรรณ ใจเรือน
ครู คศ.3

นายธีระพงษ์ คลังศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0