กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอมรฤทธิ์ คำบู้
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสาลินี เครืออยู่
บุคลากร วิทย์ขคณิต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0