ประถมศึกษา

นางทัศนีย์ มากมี
ครู คศ.3

นางจินดา มีบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0