กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรนภัส กุลคง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชยันต์ จันต๊ะวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0