กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกชกร คัมภีร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกมลรัตน์ ประเสริฐสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0