ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ บุญมี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ2519 - 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ บัวประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2520 - พ.ศ.2522
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ อ๊อดทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2522 - พ.ศ.2528
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ บุญมี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528 - พ.ศ.2533
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส คำตา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 - พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 - พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา วัชรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2547 - ปัจจุบัน